Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár

 Vymáhanie pohľadávok (dlhov) prostredníctvom služieb advokáta – advokátskou kanceláriou má viacero výhod oproti vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom rôznych obchodných spoločností (firiem). Máte tak nielen istotu právneho vymáhania Vašich pohľadávok, odbornosti. Kancelária zabezpečuje účinné vymáhanie pohľadávok od neplatičov v celej Slovenskej republike. Dlhy vymáhame pre občanov a firmy.

Vymáhanie peňazívykonávame zásadne bez preddavkov.
Výška pohľadávky pri vymáhaní pohľadávok (dlhov) nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Aj drobné pohľadávky sú pohľadávkami a niekoľko drobných pohľadávok môže urobiť veľký dlh.

Vymáhanie pohľadávok (vymáhanie peňazí) – postup

Uvádzame modelový postup vymáhania peňazí (pohľadávok) od dlžníka:

po prevzatí zastúpenia – podpísaním formuláru splnomocnenia od Vás prevezmeme listiny, ktoré sa týkajú danej veci, a ktoré máte k dispozícii (dokumenty je možné zaslať e-mailom, klasickou poštou,faxom)
dlžníkovi pošleme upomienku z advokátskej kancelárie s termínom na úhradu, uznaním dlhu, prípadne, ak ste dlžníka už vyzývali, môžeme hneď podať žalobu. S klientom vždy preberieme, ako dlho, koľkokrát a či vôbec budeme dlžníka upomínať.

Ak dlžník zaplatí na výzvu advokáta, vec je vybavená a peniaze, ktoré boli vymožené budú vyplatené na Váš účet,
V prípade, ak dlžník pohľadávku – dlh nezaplatí a peniaze Vám nevráti, avšak zareaguje na našu výzvu, budeme s ním komunikovať za účelom zabezpečenia dlhu a jeho úspešného vymoženia.

Ak ani jeden z vyššie uvedených prípadov nenastane, pripravíme žalobu a táto bude odoslaná miestne a vecne príslušnému súdu alebo rozhodcovskému orgánu. V tomto konaní Vás pri vymáhaní peňazí budeme zastupovať až do úplného skončenia veci, t.j. do vydania právoplatného rozhodnutia vo veci,
ak dlžník nezaplatí peniaze ani podľa právoplatného súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozsudku, budeme Vás naďalej zastupovať v exekučnom konaní.

O stave vymáhaných peňazí budete pravidelne informovaný prostredníctvom nášho online systému.

Vymáhanie pohľadávok – ceny a podmienky

Pri vymáhaní pohľadávky nepožadujeme žiadne zálohy a ani peniaze vopred.
Pracujeme načajstejšie formou podielovej odmeny z vymoženého dlhu, ak nie je dohodnuté inak. Druhá možnosť je odmena podľa vykonaných úkonov právnej pomoci (tarifná odmena). Vtedy sa dlh dlžníka zvyšuje o naše trovy a klient tak dostane 100 % pohľadávky. Pri tarifnej odmene plati, že ak dlžník uhradí počas súdneho konania istinu, bude musieť uhradiť aj trovy právneho zastupovania.

Tieto trovy budú určené nám ako odmena za právne zastupovanie. Ich výška je stanovená vyhláškou 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V právoplatnom rozhodnutí súdu bude dlžník zaviazaný na zaplatenie istiny, úroku, súdneho poplatku a trov právneho zastupovania.

V konečnom dôsledku je to teda Váš dlžník, kto zaplatí za vymáhanie, pretože všetky náklady, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa Vám ako klientovi vrátia.

Úspešné vymoženie peňazí vyžaduje starostlivosť a skúsenosti. Záleží na tom, kto vymáha pohľadávky.

Vymáhanie pohľadávok – odmena advokáta

Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí.
Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci.

Výška odmeny závisí v tomto prípade od výšky vymáhanej sumy. Tarifná odmena sa pripočítava k celkovému dlhu dlžníka a preto sa klientovi v prípade úspechu v konaní vrátia všetky náklady vymáhania.
Podielová odmena našej advokátskej kancelárie je obyčajne vo výške od 5 % do 20 % z vymoženej sumy.

Vymáhanie pohľadávok – príklad

Ako to bude vyzerať vymáhanie dlhu vo výške 10.000,- € súdnou cestou (ak bola dohodnutá tarifná odmena a nie je dohodnuté inak):

Ak dlžník pohľadávku na základe výzvy nezaplatí, budeme Vás zastupovať v súdnom konaní. V prípade úspechu vo veci Vám v tomto prípade pripadne celá žalovaná suma, teda 10.000,- €, uhradený súdny poplatok (600,- €, v prípade upomínacieho konania je súdny poplatok 300,- €) a navyše aj úroky z omeškania, prípadne aj zmluvné pokuty, ak boli dohodnuté. Našej advokátskej kancelárii patria trovy právneho zastupovania podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., v tomto prípade to bude suma 558,76 €.

Ak dlžník neuhradí svoj dlh ani na základe súdneho rozhodnutia, budeme Vás zastupovať v exekučnom konaní. V tomto prípade Vám pripadne celá istina 10.000,- €, uhradený súdny poplatok a úroky z omeškania, prípadne zmluvné pokuty. Advokát má nárok na predchádzajúcich 558,76 € a trovy exekučného konania.

Ak by došlo k dohode o podielovej odmene, budeme požadovať podiel z vymoženej sumy, pri sume 10.000 eur je to 5-10 % (500-1000 eur). V prípade, ak by sa dlh nevymohol a bola by dohodnutá podielová odmena, klient trovy vymáhania neplatí.

Vymáhanie pohľadávok – potrebné doklady a informácie

K vymáhaniu pohľadávok potrebujeme niektoré z nasledujúcich dokumentov:
– informácie o dlžníkovi a dlhu
– doklady k vzniku vzťahu s dlžníkom
– objednávka, korešpondencia v prípade ústnej objednávky, prípadne zmluva, zmenka
– faktúra
– v prípade čiastočnej úhrady faktúry informácie o tomto čiastočnom uhradení
– prípadné ďalšie listiny alebo informácie vzťahujúce sa k zmluvnému vzťahu, svedkovia

Vymáhanie pohľadávok – platobný rozkaz

Platobný rozkaz

V prípade uplatnenia žaloby na zaplatenie finančnej čiastky, a to v akejkoľvek výške, podáva navrhovateľ žalobu na súd a žiada v zjednodušenom konaní vydať platobný rozkaz.

Na vydanie platobného rozkazu je potrebné uhradiť súdny poplatok 6% (v upomínacom konaní 3 %) z hodnoty sporu, minimálne 16,50 €. V žalobe je potrebné popísať skutočnosti, ktorých sa žalobca domáha a dôvod vydanie platobného rozkazu. Ak súd uzná dôkazy, ktoré sú k žalobe predložené za dôveryhodné a dostatočné vydá v skrátenom konaní platobný rozkaz.

Platobný rozkaz je následne súdom doručený odporcovi, ktorý má lehotu 15 dní, aby si proti nemu podal odpor a uviedol skutočnosti, ktoré on považuje za dôležité a prečo žalobu neuznáva. Je však povinný, rovnako tak ako žalobca pri podaní žaloby, svoje tvrdenia podporiť dôkazmi.

Ak odporca odpor nepodá alebo ho podá oneskorene po 15 dňoch od doručenia, má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a môže slúžiť ako podklad (exekučný titul) na vykonanie exekúcie.

Ak máte záujem o vymáhanie pohľadávky pomocou skráteného konania vydaním platobného rozkazu: kontaktujte nás.

Zrýchlené vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária v Bratislave vymáha pohľadávky v tzv. zrýchlenom konaní. V prípade uhradenia súdneho poplatku už pri podaní návrhu a podanie návrhu cez elektronické tlačivo podľa predpísaného vzoru vydaného Ministerstvom spravodlivosti SR, súd vydá platobný rozkaz v skrátenej lehote.

Povinnosť mlčanlivosti pri vymáhaní pohľadávok

– Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb ako i vymáhaním Vašich peňazí. Tu je rozdiel oproti vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom rôznych obchodných spoločností. Tieto spoločnosti totiž neviaže zákon povinnosťou mlčanlivosti.

– Povinnosti mlčanlivosti môže advokáta zbaviť len klient a po jeho smrti iba právny nástupca klienta. Zbavenie povinnosti mlčanlivosti advokáta klientom alebo jeho právnym nástupcom alebo jeho právnymi nástupcami musia byť vykonané písomnou formou a musia byť adresované advokátovi. V konaní pred súdom tak možno urobiť aj ústne do protokolu. Aj potom je však advokát povinný zachovávať mlčanlivosť, keď je z okolností prípadu zrejmé, že ho klient alebo jeho právny nástupca tejto povinnosti zbavil pod nátlakom alebo v tiesni.

– Advokát nemá povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba povinná sama túto povinnosť zachovávať.

Povinnosťou mlčanlivosti nie je dotknutá zákonom uložená povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

Povinnosť mlčanlivosti vo vyššie uvedenom rozsahu sa vzťahuje obdobne aj na zamestnancov advokáta, ako aj na iné osoby, ktoré sa s advokátom podieľajú na poskytovaní právnych služieb.

Odkupovanie pohľadávok

Popri vymáhaní pohľadávok spolupracujeme i s obchodnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa odkupovaním pohľadávok.

V takomto prípade Vám môžeme dohodnúť výhodnejšie podmienky pri odkúpení Vašej pohľadávky. Neváhajte nás kontaktovať. Pre zistenie ďalších informácii využite náš kontaktný formulár.

Na dlžníka je potrebné vyvíjať nátlak postupne s čoraz vyššou intenzitou.