Rodinné právo

Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi, a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona – ex lege, sú nepremlčateľné, nie sú predmetom dedenia, nie sú vynútiteľné.

V oblasti rodinného práva v našej advokátskej kancelárii v Bratislave poskytujeme tieto služby právnej pomoci:

právne poradenstvo v rodinnom práve – ZDARMA (právna poradňa v rodinnom práve je bezplatná v jednoduchších právnych veciach. Poskytujeme poradenstvo pri rozvode, výživnom na deti a vzájomných vzťahoch v rodine) podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,

rozvod a výživné (poradenstvo, zastupovanie v súdnom konaní)

úprava práv k maloletým deťom (dohody medzi rodičmi o výživnom, o starostlivosti o dieťa) v rodinnom práve

výživné (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zastupovanie v konaní) vrátane poradenstva v oblasti náhradného výživného podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva

zrušenie výživného (zrušenie výživného pre plnoleté dieťa, zrušenie výživného pre maloleté dieťa, zrušenie výživného na manžela, a iné)

výživné rodičov k deťom, výživné detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné na manželku / manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa rodinného práva

zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zastupovanie v konaní o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva počas manželstva, o obmedzení jeho rozsahu počas manželstva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva)

zastupovanie v konaní o schválení úkonu za maloleté dieťa,

určenie rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva (poradenstvo, zastupovanie) podľa rodinného práva

Osvojenie (adopcia) dieťaťa (zastupovanie v konaní) podľa rodinného práva

vypracovanie dohôd o správe spoločného majetku,

Všetko o rozvode