Trestné právo

 Trestné právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Po prevzatí zastupovania, trestný advokát – obhajca klientom v trestnom konaní poskytuje kvalifikovanú obhajobu v trestnom konaní. Obvineného zastupuje v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť i rodinnými príslušníkmi. Viac informácii na stránke: Účasť advokáta (obhajcu) v trestnom konaní.
Právnu úpravu trestného práva je možné nájsť najmä v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon a zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Výber z trestných činov (praktické prípady):
Podvod,
Sprenevera,
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,

Služby trestného advokáta v advokátskej kancelárii v Bratislave v oblasti trestného práva predstavujú:

zastupovanie obvineného a obžalovaného  obhajcom v trestnom konaní,

žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení,

vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom,

zastupovanie poškodeného (poškodených) advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)

zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

právne konzultácie a poradenstvo