Správne právo

 V oblasti správneho práva poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie najmä v daňovom konaní a pred daňovými úradmi, v priestupkovom konaní a iné.
V správnom práve poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave nasledovné služby:

právne poradenstvo v oblasti správneho práva podľa Správneho poriadku

zastupovanie v katastrálnom konaní podľa zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon

zastupovanie v daňovom konaní a v konaní pred daňovými úradmi podľa daňových zákonov a zákona č. 563/2009 Zb. Daňový poriadok

zastupovanie pred stavebnými úradmi a orgánmi životného prostredia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

zastupovanie v priestupkovom konaní podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

zastupovanie pred colnými úradmi podľa zákona č. 199/2004 Z.z. colný zákona inými orgánmi (obecný úrad, mestský úrad, krajský úrad a i.) podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a iné.