Právo nehnuteľností

Advokátska kancelária JUDr. Marek Belka & partners sa zameriava predovšetkým na právo nehnuteľností a s tým súvisiace právne problémy.
Podstatné právne predpisy:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon, zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

spolupráca s developermi a investormi na poli nehnuteľností

vypracovanie rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpných zmlúv, zámenných zmúv (a iných scudzovacích zmlúv), leasingových zmlúv k nehnuteľnostiam, záložných zmlúv a iných zmlúv súvisiach s prevodom vlastníctva, zmlúv o zriadení vecných bremien (in rem / in personam), dohôd k zmluvnému predkupnému právu a iné.

  • spracuvávame právne analýzy k projektom našich klientov,
  • autorizácia zmluvy advokátom – autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)
    poskytujeme právne poradenstvo v celej oblasti práva nehnuteľností,
  • zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a jeho vyporiadanie,
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam,
  • konzultácie k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností – pripomienkovanie a kontrola zmlúv
  • právne poradenstvo v oblasti práva poľnohospodárskych pozemkov,
  • komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní,