Obchodné právo

 Zabezpečujeme právnu agendu obchodných spoločností.

V našej advokátskej kancelárii v Bratislave v oblasti obchodného práva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iných predpisov obchodného práva poskytujeme tieto právne služby:

Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch, právne poradenstvo,

Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti, obchodno-právne poradenstvo a zastupovanie pre právnické osoby a fyzické osoby,

Založenie s.r.o. a iných obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, družstva a obchodných spoločností podľa práva EÚ) podľa obchodného práva, čo je potrebné vedieť pri založení s.r.o.

Zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri (napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné) podľa obchodného práva,

Zrušenie s.r.o. a iných spoločností, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva podľa obchodného práva,

Vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo) podľa obchodného práva,

Postupovanie, odkupovanie pohľadávok podľa obchodného práva,

Náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia (žaloby, zastupovanie),

Odstúpenie od zmluvy (poradenstvo, zastupovanie) podľa Obchodného zákonníka,

Vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, prepravné zmluvy, o obchodnom zastúpení, o tichom spoločenstve, a iné),

Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, zastupovanie poradenstvo) podľa Obchodného zákonníka,

Zastupovanie v konaní o nekalej súťaži,

Zastupovanie v exekučnom konaní,

Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,