Občianske právo

 Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ale aj v iných predpisoch.

V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave nasledovné služby právnej pomoci:

vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo)

zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní) podľa Občianskeho zákonníka

zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (konzultácie k zmluvám, vypracovanie zmlúv, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní)

prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (kúpne zmluvy, darovacie, zámenné a iné), VZORY kúpno-predajných zmlúv a iné VZORY zmlúv, zastupovanie v katastrálnom konaní, vypracovanie zmlúv podľa občianskeho zákonníka,

autorizácia zmluvy advokátom – autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)

zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva

neplatnosť právnych úkonov (jednostranných (napr. neplatnosť výpovede, závetu, vydedenia), dvojstranných (zmluva, dohoda))

zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie) podľa občianskeho práva

vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, darovacie, zámenné, o dielo, o pôžičke, o výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné)

odporovanie právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka

susedské spory (pozemky, nehnuteľnosti, hnuteľné veci a iné)

právne spory v záhradkárskych osadách,

ochrana vlastníckeho práva (žaloby, zastupovanie v konaní) podľa občianskeho práva

vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí (žaloby, zastupovanie)

dedenie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní)

ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch)

postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva

zastupovanie v exekučnom konaní

zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z.z.o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci