Pracovné právo a s ním súvisiace práva

V oblasti pracovného práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave nasledovné služby právnej pomoci podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a iných predpisov pracovného práva.

právne poradenstvo v oblasti pracovného práva

vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa pracovného práva,

vypracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa skončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe),

zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru podľa pracovného práva,

 právne zastupovanie v konaní o náhrade mzdy,

právne zastupovanie v konaní o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania v pracovnom práve,

poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,

vypracovanie vnútorných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov,